Брегоукрепване

Комплектстрой е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:

  • плувни басейни за хотели и комплекси,
  • напорни водоеми,
  • помпени станции,
  • отводнителни съоръжения,
  • напоителни съоръжения и системи,
  • язовирни стени и др.