Брегоукрепване

Комплектстрой е специализирана във водното строителство. Дружеството извършва проектиране и изграждане на обекти като:
-плувни басейни за хотели и комплекси,
-напорни водоеми,
-помпени станции,
-отводнителни съоръжения,
-напоителни съоръжения и системи,
-язовирни стени и др.